Program studiów

LICENCJAT (profil praktyczny)

Podstawowych celem kierunku studiów Geoinformatyka jest kształcenie specjalistów z zakresu projektowania, wdrażania, administrowania i użytkowania Systemów Informacji Geograficznej (Geographical Information Systems – GIS). Są to studia interdyscyplinarne (międzyobszarowe), łączące wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. Program studiów, zaprojektowano wspólnie przez wydziały Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS i praktyków (specjalistów) branżowych, z myślą o dynamicznie rozwijającym się segmencie rynku pracy w tym obszarze. Obecnie zapotrzebowanie na interdyscyplinarnych specjalistów, łączących wiedzę geograficzną z informatyczną, jest bardzo duże. Już teraz, obserwując rynek pracy, można stwierdzić, że dysponując przygotowaniem z zakresu geoinformatyki można bez trudu znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę zarówno w sektorze prywatnym (także za granicą) i w administracji państwowej.

Intencją twórców programu studiów było wyeksponowanie aktualnych zagadnień związanych z wdrażaniem rozwiązań geoinformatycznych w różnych sektorach gospodarki (komunikacji, rolnictwie, przemyśle, transporcie i in.) oraz różnymi aspektami zarządzanie przestrzenią za pomocą specjalistycznych narzędzi informatycznych, przede wszystkim z grupy GIS. Program studiów został skonstruowany tak, aby dawał podstawy z zakresu, fizyki, matematyki, informatyki oraz geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej, kładąc główny nacisk na zagadnienia narzędziowe. Program nawiązuje do specyfiki badawczej i edukacyjnej obydwu wydziałów, łącząc ich obszary wspólne. Jego podstawę merytoryczną tworzą przedmioty skupione wokół zagadnień związanych z różnymi metodami pozyskiwania danych przestrzennych, ich gromadzenia, przetwarzania, analizowania, wizualizacji i udostępniania. Drugim, równie ważnym, blokiem treściowym są zagadnienia związane z różnymi aspektami wykorzystania technologii informatycznych w procesach realizowanych w pierwszej grupie. Szczególne znaczenie mają tu zagadnienia programistyczne oraz technologie sieciowe służące publikacji i udostępnianiu danych. Ich dopełnieniem jest blok przedmiotów związany z bazami danych przestrzennych i ich wykorzystaniu w różnych dziedzinach życia.

 

I rok studiów:

Semestr 1 - Podstawy GIS; Technologia informacyjna; Podstawy matematyczne map; Wprowadzenie do matematyki; Przestrzeń Geograficzna i jej funkcjonowanie; Logika i etyka; Organizacja pracy i ochrona własności; Geometria analityczna.

Semestr 2 - Podstawy fizyki; Wychowanie fizyczne; Analiza matematyczna; Podstawy ekofizjografii; Mechanika nieba; Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów cyfrowych; Technologie sieciowe; Podstawy programowania i algorytmizacji.

II rok studiów:

Semestr 3 - Podstawy programowania C/C++; Środowisko programisty; Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka; Geowizualizacja z elementami redakcji kartograficznej; Podstawy teledetekcji; Podstawy geodezji i fotogrametrii ; Bazy danych i zarządzanie informacją; Ekonomia i zarządzanie.

Semestr 4 - Globalne Systemy Pozycjonowania; Analiza przestrzenna; GIS w badaniach środowiska; Aspekty prawne i organizacyjne GIS; Kurs j. programowania (Java); Tworzenie stron www w języku html i css; GIS mobilny i GPS w terenie (ćw. terenowe).

III rok studiów:

Semestr 5 - Wizualizacje i analizy 3D; Podstawy programowania aplikacji GIS; WEB-GIS; Kodowanie i transmisja danych; Geostatystyka.

Semestr 6 - Podstawy obliczeń numerycznych; Podstawy geoprzetwarzania.

Przedmioty do wyboru (realizowane od 3 semestru) - seminarium licencjackie (semestry 5 i 6) oraz po 7 przedmiotów do wyboru z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej i Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.Ponadto, program studiów przewiduje 360 godzin praktyk zawodowych (22 tygodnie).

 

 

MAGISTERSKIE (profil akademicki)

Studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim na kierunku Geoinformatyka to kontynuacja studiów licencjackich o profilu praktycznym, realizowanych na UMCS od roku akademickiego 2013/2014. Zarówno na pierwszym, jak i drugim poziomie kształcenia są to studia międzyobszarowe, łączące dziedziny nauki o Ziemi oraz nauki ścisłe i  bazujące na dorobku naukowym oraz warsztacie metodycznym geografii oraz informatyki. Na studiach I° główny nacisk położony jest na kształcenie specjalistów z zakresu projektowania, wdrażania, administrowania i użytkowania Systemów Informacji Geograficznej i współpracujących z nią systemów informatycznych. Studia magisterskie, główny nacisk będą kładły na aplikacyjność narzędzi geoinformatycznych w badaniach naukowych, przede wszystkim w badaniach środowiskowych. Drugim ważnym wątkiem w kształceniu na tym poziomie jest rozwijanie kompetencji narzędziowych, realizowane m.in. w ramach zajęć praktycznych prowadzonych przez specjalistów zewnętrznych oraz pracowników dwóch wydziałów UMCS mających dorobek w tym zakresie. Pracownicy wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki przestrzennej realizują głównie zajęcia związane z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej, natomiast pracownicy wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki realizują zajęcia z segmentu IT. Zaangażowanie obu wydziałów pozwala na kształtowanie szerokiej gamy kompetencji merytorycznych i warsztatowych i zapewnia rzetelne przygotowanie studentów do podejmowania zadań związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, analizowaniem i udostępnianiem informacji przestrzennej z użyciem nowoczesnych narzędzi, według standardów światowych.

 

I rok studiów:

Semestr 1 - Główne problemy współczesnego świata (przedmiot społeczny); Mapy dawne jako źródło wiedzy o środowisku; Zaawansowane analizy przestrzenne; Projektowanie i wykorzystanie baz danych przestrzennych; Programowanie w środowisku QGIS.

Semestr 2 - Narzędzia i metody integracji systemów GIS; Badania środowiska z wykorzystaniem ALS i TLS; Aplikacje mobilne; Cyfrowe przetwarzanie zdjęć satelitarnych; Analizy przestrzenne i czasowe danych środowiskowych.

II rok studiów:

Semestr 3 - Wychowanie fizyczne; GIS w analizach środowiskowych; Nowoczesne technologie pomiarowe w badaniach środowiska; Open source GIS; Testowanie oprogramowania.

Semestr 4 – Wykład ogólnouniwersytecki; Zarządzanie projektami informatycznymi; Podstawy modelowania środowiska; Pakiety statystyczne; Filozofia przyrody (przedmiot humanistyczny).

 

 

Fakultety: Architektury wielordzeniowe; Bazy danych georeferencyjnych; Teledetekcja radarowa; Drony; Sieci bezprzewodowe; Aplikacje korporacyjne JEE; UML - inżynieria oprogramowania; Podstawy sztucznej inteligencji.

DOŁĄCZ DO NAS

facebook

WSPIERAJĄ NAS

ESRI
GIS-EXPERT
GIAP
MAPPROJEKT
GEOSYSTEMS
linuxpolska
GISSupport
GEOIT