Przedmioty


SEMESTR I


 

Podstawy GIS

Zarys treści wykładu:

Wprowadzenie (literatura, definicje, obszary zastosowań)

Historia i kierunki rozwoju GIS i systemów pokrewnych

Oprogramowanie GIS

Dane przestrzenne (źródła, modele danych, formaty, interoperacyjność)

Analizy przestrzenne

Systemy geoinformatyczne (wdrożenia)

Zarys treści laboratorium:

Wizualizacja danych przestrzennych

Kalibracja map rastrowych

Tworzenie danych wektorowych

Edycja danych wektorowych

Tworzenie numerycznych modeli terenu

Korzystanie z internetowych źródeł danych

Integracja różnych typów danych

Tworzenie kompozycji i wydruku mapy

Przegląd analiz przestrzennych

 

Technologia informacyjna

Zarys treści laboratorium:

Edytory tekstowe i edytory graficzne: przegląd mechanizmów edycji tekstu i grafiki, łączenie grafiki z tekstem, najpopularniejsze formaty zapisu grafiki i tekstu.

Elementy typografii.

Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, formatowanie danych oraz rysowanie
wykresów i ich opis.

Tworzenie prezentacji multimedialnych. Zasady tworzenia poprawnych prezentacji.

Przenoszenie dokumentów pomiędzy różnymi edytorami i tworzenie plików PDF.

Ustawianie strony i przygotowanie dokumentów do druku.

Zasoby Internetu: pojęcie strony i witryny, wyszukiwanie informacji, pobieranie danych.

Gromadzenie informacji w pamięci komputera.

 

Podstawy matematyczne map

Zarys treści wykładu:

Mapa jako model rzeczywistości

Skala mapy - pojęcie, rodzaje i funkcje

Kształt Ziemi - powierzchnie odniesienia

Współrzędne wyznaczające położenie punktów

Odwzorowania kartograficzne

Zniekształcenia odwzorowawcze (kartograficzne)

Odwzorowania kartograficzne stosowane dla map topograficznych

Podział map na arkusze i godło map

Osnowa geodezyjna dla map topograficznych

Podstawy matematyczne dawnych map z terenu Polski

Zarys treści laboratorium:

Obliczanie skali mapy

Konstrukcja odwzorowań kartograficznych

Obliczanie zniekształceń odwzorowawczych

Określanie lokalizacji za pomocą różnego rodzaju współrzędnych

Poziomy odniesienia na mapach

Układy współrzędnych na polskich mapach topograficznych

Nomenklatura dawnych i współczesnych map topograficzych

Kalibracja map

Przeliczanie układów współrzędnych

 

Wprowadzenie do matematyki

Zarys treści wykładu:

Pojęcie funkcji. Własności funkcji.

Przegląd  podstawowych funkcji rzeczywistych.

Funkcje trygonometryczne.

Macierze i wyznaczniki.

 

Przestrzeń geograficzna i jej funkcjonowanie

Zarys treści wykładu:

Wprowadzenie (przedmiot badań geograficznych, podstawowe pojęcia, miejsce geografii w strukturze nauk, przestrzeń geograficzna)

Charakterystyka wybranych komponentów przestrzeni geograficznej Polski: a ) Budowa geologiczna i surowce mineralne, b) Główne cechy rzeźby, c) Współczesne procesy geomorfologiczne, d)  Klimat i wody, e) Pokrywa glebowa, f)  Zbiorowiska roślinne

Główne typy krajobrazu naturalnego Polski i jego zróżnicowanie przestrzenne

Przestrzeń społeczno-ekonomiczna Polski

Przestrzeń geograficzna Lubelszczyzny

Wpływ człowieka na przestrzeń geograficzną Polski

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią

Zarys treści laboratorium:

Pozycja tektoniczna Polski w Europie

Przemiany środowiska geograficznego Polski

Morfogenetyczne znaczenie plejstoceńskiech zlodowaceń w Polsce

Główne cechy rzeźby i podział fozyczno-geograficzny Polski

Cechy rzeźby Polski na wybranych przykładach

Zasoby surowcowe Polski

Warunki klimatyczne Polski

Gleby Polski

Współczesne zmiany środowiska geograficznego Polski na podstawie wybranych przykładów

Geozagrożenia - aspekt typologiczny i przestrzenny

 

Logika

Prowadzący: Andrzej Wiśnicki

Zarys treści wykładu:

Rachunek zdań i jego własności. Kwadrat logiczny.

Wprowadzenie do rachunku kwantyfikatorów.

Operacje na zbiorach, zbiory skończone i nieskończone.

Relacje i funkcje oraz ich podstawowe własności.

Relacja równoważności, zasada abstrakcji.

Zasada indukcji matematycznej. Definicje rekurencyjne.

Relacje porządkujące. Diagramy relacji.

Wzmianka o rachunku lambda i językach programowania funkcyjnego.

Zarys treści konwersatorium:

Tautologie rachunku zdań, tabelki zero-jedynkowe.

Zapisywanie wyrażeń przy pomocy kwantyfikatorów.

Wyznaczanie zbiorów spełniających funkcje zdaniowe.

Operacje na zbiorach, zbiory skończone i nieskończone.

Relacje i funkcje oraz ich podstawowe własności.

Relacja równoważności, zasada abstrakcji.

Dowody indukcyjne. Definicje rekurencyjne.

Relacje porządkujące. Diagramy relacji.

 

Organizacja pracy i ochrona własności

Zarys treści wykładu:

Uniwersytet jako jednostka edukacyjna i naukowa w Polsce i na świecie. UMCS i wydział – struktura, funkcjonowanie, władze, ranga w kraju. Lublin jako miasto akademickie i jego znaczenie w regionie i Polsce.

Student – prawa i obowiązki. Regulamin studiów. Schemat i kalendarz roku akademickiego.
Typy zajęć. Etyka w edukacji akademickiej. Pomoc prawna. Funkcjonowanie
studenta w przestrzeni akademickiej. Dziekanat – rola i funkcjonowanie w
ścieżce edukacyjnej. Punkty ECTS. Zróżnicowanie zasobów bibliotecznych w edukacji
akademickiej. System stypendiów.

Prawa autorskie. Twórca utworu i jego prawa. Skutki naruszenia praw autorskich.

Licencje – idea, rodzaje, podobieństwa i różnice. Aspekty prawne i etyka. Piractwo i
jego konsekwencje. Kontroling i monitoring. Prawo autorskie w technologiach
cyfrowych.

Wynalazek – typy, ochrona, patent i procedury patentowe.

Praca dyplomowa – zasady konstrukcji, budowa, cel, przedmiot i metodyka badań naukowych. Wnioski i podsumowania - podobieństwa i różnice. Student vs. promotor. Rola
studenta w badaniach naukowych.

Utwory naukowe. Konstrukcja tekstów naukowych – ich typy, podobieństwa, różnice oraz
przeznaczenie i ranga. Schematy tworzenia artykułów i abstraktów. Poster – jako
dzieło naukowe, budowa, strategia opracowania. Etyka badań naukowych.

Plagiat – typy, aspekty prawne, ochrona i przeciwdziałanie, konsekwencje, przykłady.

 

Podstawy geodezji i fotogrametrii

Zarys treści wykładu:

Zadania i podział geodezji.

Geodezyjny system odniesień przestrzennych.

Osnowa geodezyjna.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe.

Mapa sytuacyjna.

Techniki rejestracji obrazów.

Zdjęcia fotogrametryczne, sterofotogrametria.

Fotogrametria cyfrowa.

Zarys treści laboratorium:

Miary długości, kąta, pola powierzchni.

Zadania geodezyjne z rachunku współrzędnych.

Pomiary wysokościowe - niwelacja.

Pomiary sytuacyjne.

Pomiary GNSS.

Sporządzanie mapy sytuacyjnej.

Obserwacja i tworzenie modelu stereoskopowego.

 


SEMESTR II


 

Podstawy fizyki

Zarys treści wykładu:

Optyka geometryczna

Mechanika Newtona

Sprężystość, drgania i fale

Podstawy elektromagnetyzmu

Budowa atomów i cząsteczek

Budowa jądra atomowego, izotopy

 

Analiza matematyczna

Zarys treści wykładu:

Liczby rzeczywiste

Ciągi liczbowe

Granica funkcji

Funkcje ciągłe

Pochodna funkcji

Całka nieoznaczona

Całka oznaczona

 

Mechanika nieba

Zarys treści wykładu:

Historia mechaniki nieba

Morfologia Układu Słonecznego.

Układy współrzędnych.

Parametry obity. Równanie Keplera. Prawa Keplera.

Ruch w polu centralnym.

Zagadnienie 2 ciał.

Ograniczone i ogólne zagadnienie 3 ciał.

Efekty relatywistyczne w Układzie Słonecznym.

Teoria ruchu sztucznych satelitów Ziemi.

Zarys treści konwersatorium:

Historia mechaniki nieba

Morfologia Układu Słonecznego.

Układy współrzędnych.

Parametry obity. Równanie Keplera. Prawa Keplera.

Ruch w polu centralnym.

Zagadnienie 2 ciał.

Ograniczone i ogólne zagadnienie 3 ciał.

Efekty relatywistyczne w Układzie Słonecznym.

Teoria ruchu sztucznych satelitów Ziemi.

 

Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów cyfrowych

Zarys treści wykładu:

Pojęcie grafiki bitmapowej i grafiki wektorowej.

Standardowe formaty zapisu obrazów cyfrowych.

Przydatne komputerowe programy graficzne.

Właściwości, parametry i standardy sprzętu komputerowego do obsługi grafiki.

Sposoby przetwarzania i prezentacji danych zapisanych cyfrowo.

Teoria koloru – standardowe modele przestrzeni kolorów.

Podstawy modelowania komputerowego.

Zarys treści laboratorium:

Analiza własności obrazów cyfrowych zapisanych w postaci mapy bitowej i w postaci wektorowej.

Porównanie efektów zapisu obrazów cyfrowych w różnych formatach.

Zapoznanie z funkcjami i możliwościami kilku komputerowych programów graficznych.

Poznanie najistotniejszych parametrów sprzętu komputerowego do obsługi grafiki.

Przygotowanie komputerowej prezentacji danych i wyników analiz.

Współrzędne koloru w różnych modelach przestrzeni kolorów.

Modelowanie komputerowe za pomocą krzywych i powierzchni Beziera.

 

Geometria analityczna

Zarys treści wykładu:

Wektory zaczepione i swobodne.

Układy współrzędnych i współrzędne.

Iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy, iloczyn mieszany.

Równania prostych i płaszczyzn.

Przekształcenia afiniczne, izometrie i podobieństwa.

Krzywe stożkowe i kwadrygi.

Informacja o geometriach nieeuklidesowych.

 

Bazy danych i zarządzanie informacją

Zarys treści wykładu:

Modele danych (zbiory encji, atrybuty, związki, klucze)

Relacyjne bazy danych (tabele, kolumny, wiersze, klucze główne i obce)

Operacje na tabelach bazodanych

Język SQL - zapytania

Modyfikacja danych w tabelach

Podstawy projektowania baz danych

Zarys treści laboratorium:

Instalacja i konfiguracja serwera baz danych

Zarządzanie mechanizmami dostępu

Wyszukiwanie informacji w bazie danych przy użyciu polecenia SELECT języka SQL

Wstawianie, modyfikowanie i usuwanie danych z tabel przy pomocy języka manipulowania danymi (DML)

Podstawy projektowania baz danych, proces normalizacji bazy danych

Tworzenie, modyfikowanie oraz usuwanie tabel przy pomocy języka definiowania danych (DDL) oraz tworzenie i zarządzanie ograniczeniami integralnościowymi

 

Technologie sieciowe

Zarys treści wykładu:

Historia sieci komputerowych ( ARPANET, ALOHANET, ETHERNET, TCP/IP), rodzaje i topologie sieci.

Model OSI i model TCP/IP

Media transmisyjne, rodzaje okablowania i ich parametry.

Standard Ethernet

Protokoły TCP/IP

Adresacja w sieciach IP

Otrzymywanie adresu IP- statyczne o dynamiczne (DHCP, BOOTP, ARP/RARP)

Subnetting

Protokoły transportowe UDP i TCP

Zasada działania DNS

Routing w sieciach - statyczny i dynamiczny (RIP,OSPF)

Sieci bezprzewodowe

Podstawowe usługi sieciowe - e-mail, transmisja danych, zdalny dostęp, www.

Ochrona danych w sieci - analiza ruchu, iptables.

Zarys treści laboratorium:

System binarny, dziesiętny i szesnastkowy.

Media transmisyjne, wykonanie okablowania UTP.

Projektowanie sieci LAN.

Konfiguracja prostej sieci LAN.

Konfiguracja serwera DHCP.

Konfiguracja serwera DNS, HTTP.

Subnetting.

Konfiguracja routingu statycznego.

Konfiguracja routingu dynamicznego - RIP.

Identyfikacja i kontrola ruchu sieciowego.

 


SEMESTR III

 


 

Podstawy programowania i algorytmizacji

Zarys treści wykładu:

Podstawowe konstrukcje algorytmiczne

Programowanie strukturalne

Składnia języka C

Przegląd podstawowych algorytmów

Biblioteki języka C

Biblioteka gdal - podstawy

 

Teoria grafów

Zarys treści wykładu:

Definicja grafu skierowanego i nieskierowanego, podgrafu, ścieżki cyklu

Izomorfizmy i automorfizmy grafów

Kliki i zbiory niezależne

Planarność grafów

Problemy kolorowania grafów

Cykl Hamiltona

Grafy z wagami

Zarys treści laboratorium:

Konstrukcja struktury danych do reprezentacji grafu z użyciem tablic oraz z użyciem struktury listowej.

Kodowanie algorytmów znajdowania ścieżki w grafie oraz wyznaczania spójnych składowych grafu.

Kodowanie algorytmu znajdowania drzewa rozpinającego (algorytm Tarjana).

Algorytm badania własności eulerowskość oraz hamiltonowskośc grafu.

Kolorowanie grafów z użyciem programowania dynamicznego.

Określenie złożoności wykorzystanych algorytmów.

 

Środowisko programisty

Zarys treści laboratorium:

Pliki, typy plików, poruszanie się po katalogach

Narzędzia tekstowe typu grep, sort i inne

Wprowadzenie do Basha

Bash - podstawowe komendy

Bash - pisanie skryptów

Wyrażenia regularne

Bash - skrypty złożone

Zarządzanie wersjami - Subversion

Automatyzacja kompilacji - program make

Programy do zarządzania źródłami (np. svn)

Programy do zarządzania zadaniami i błędami (np. mantis)

Kompilatory, fazy kompilowania programów

 

Rachunek prawdopobieństwa i statystyka

Zarys treści wykładu:

Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa (elementarne zagadnienia kombinatoryki, definicja i własności prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo warunkowe, niezależność zdarzeń, wzór na prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa).

Zmienne losowe i ich charakterystyki (określenie zmiennej losowej, pojęcie dystrybuanty, zmienne losowe typu skokowego i ciągłego, charakterystyki liczbowe zmiennych losowych - wartość oczekiwana, wariancja, kwantyle, mediana).

Wybrane rozkłady typu skokowego i ciągłego i ich zastosowania (rozkład dwupunktowy, dwumianowy, Poissona, jednostajny, wykładniczy, normalny).

Wektory losowe i ich charakterystyki (współczynnik korelacji, prosta i krzywa regresji).

Podstawowe twierdzenia graniczne – prawa wielkich liczb, centralne twierdzenie graniczne.

Populacja generalna i próba. Metody wyboru próby. Skale pomiarowe – nominalna, porządkowa, interwałowa i ilorazowa.

Statystyka opisowa (różnego rodzaju średnie, konstruowanie szeregów rozdzielczych prostych i przedziałowych, podstawowe charakterystyki próby, graficzna prezentacja danych - diagram i histogram).

Analiza zależności badanych cech (współczynnik korelacji liniowej Pearsona, proste regresji, współczynnik korelacji rang Spearmana).

Wybrane problemy estymacji przedziałowej (przedziały ufności dla parametrów rozkładu normalnego i wskaźnika struktury, zagadnienie minimalnej liczebności próby).

Weryfikacja hipotez statystycznych (pojęcie błędu pierwszego i drugiego rodzaju, weryfikacja hipotez parametrycznych - o parametrach rozkładu normalnego i wskaźniku struktury, porównywanie parametrów w dwóch populacjach, testowanie hipotez nieparametrycznych - testy zgodności i niezależności.

Analiza dynamiki zjawisk (proste i krzywe regresji, wygładzanie szeregów czasowych, indeksy).

Zarys treści laboratorium:

Treści laboratorium jak w treści wykładu.

Obliczenia praktyczne z wykorzystaniem funkcji matematycznych i statystycznych Excela oraz podstawowe analizy statystyczne w programie Statistica.

 

Geowizualizacja z elementami redakcji kartograficznej

Zarys treści wykładu:

Teoria wizualizacji naukowej ze szczególną uwagą na wizualizacje kartograficznę (sześcian MacEcherena,

Teoria kartograficznego przekazu informacji

Zmienne graficzne i zmienne dynamiczne

Metody prezentacji kartograficznych danych przestrzennych (jakościowe, ilosciowe)

Przedstawienia powierzchni terenowej i statystycznej

Wizualizacja interaktywna i dynamiczna

Zasady redakcji map

Skale pomiarowe

Dyskretyzacja, generalizacja: geometryczna i pojęciowa.

Zarys treści laboratorium:

Modelowanie  powierzchni terenowej

Symbolizacja danych jakościowych

Model danych bazodanowy vs. kartograficzny - porównanie

Prezentacja danych ilościowych

Dostosowanie układu współrzędnych dla potrzeb prezentacji

Redakcja mapy ogólnogeograficznej

 

Teledetekcja

Zarys treści wykładu:

Wstęp do teledetekcji i historia badań teledetekcyjnych

Promieniowanie elektromagnetyczne

Interakcje promieniowania EM z obiektami w atmosferze i na powierzchni Ziemi

Właściwości systemów satelitarnych (orbity, skanery, IFOV, GIFOV, skala wewntrzna i zewnétrzna)

Zastosowania w badaniach środowiska oraz pozyskiwaniu informacji chorologicznej

Cechy rozpoznawcze w teledetekcji

Właściwości cyfrowych danych obrazowych (pojęcie rozdzielczości: spektralnej, radiometrycznej, przestrzennej i czasowej)

Zarys treści laboratorium:

Krzywe spektralne obiektów

Wzmocnienie wartości informacyjnej zdjęć (radiometryczne i przestrzenne)

Rektyfikacja zdjęć cyfrowych

Mozaikowanie zdjęć

Ekstrakcja informacji tematycznej (klasyfikacja treści, ew. automat - ISODATA)

obliczanie pojemności informacyjnej kanałów spektralnych

Kompozycje spektralne.

 


SEMESTR IV

 


 

Globalne Systemy Pozycjonowania

Historia rozwoju nawigacji satelitarnej.

Pierwsze systemy: Transit, Cikada. GPS (NAVSTAR) i inne systemy (GLONASS i Galileo).

Różnice i podobieństwa działania systemów.

Budowa i zasadę działania.

Dokładność i źródła możliwych błędów.

Sposoby wyznaczania pozycji.

Korzystanie z systemu i posługiwać się różnego typu odbiornikiem GPS.

Funkcje użytkowe odbiorników GPS.

Zastosowanie GPS w badania naukowych np. w geografii

 

Analiza przestrzenna

Zarys treści laboratorium:

Typologia metody wykonywania analiz przestrzennych w środowisku GIS

Zasady działania podstawowych narzędzi analizy przestrzennej, możliwości i ograniczenia ich stosowania

Wykonywanie prostych analiz przestrzennych problemów z różnych dziedzin, głównie nauk o ziemi

Projektowanie i wdrażanie analizy przestrzennej wskazując na możliwość wyboru odpowiednich metod badawczych

Rola pojęć odległości, sąsiedztwa, gęstości i ich znaczenie w wykonywaniu analiz przestrzennych

Przygotowywanie numerycznych modeli terenu i wykonywanie na nim podstawowych analiz

Wizualizacja wyników analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS

 

Aspekty prawne i organizacyjne GIS

Zarys treści wykładu:

Akty prawne związane z funkcjonowaniem Systemów Informacji Przestrzennej w Polsce i UE

Struktura organizacyjna Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) w Polsce

Zasady gromadzenia i udostępniania urzędowych danych i usług przestrzennych w Polsce

Wyszukiwanie i wykorzystanie zasobów Infrastruktury Informacji Przestrzennej RP

Usługi geoprzestrzenne dostępne w ramach IIP

Rola GIS w dystrybucji danych i usług przestrzennych

 

 

Podstawy obliczeń numerycznych

Zarys treści wykładu:

Schemat Hornera i jego zastosowania. Wartość wielomianu dla liczby zespolonej.

Interpolacja: Lagrange'a i Newtona. Błąd interpolacji

Rozwiązywanie układów równań liniowych: metoda Gaussa i Crouta.

Rozwiązywanie równań nieliniowych.

Metoda najmniejszych kwadratów.

Reprezentacja liczb w komputerze i problemy z nią związane.

Własności zadań obliczeniowych i algorytmów numerycznych.

Zarys treści laboratorium:

Schemat Hornera i jego zastosowania. Wartość wielomianu dla liczby zespolonej.

Interpolacja: Lagrange'a i Newtona. Błąd interpolacji

Rozwiązywanie układów równań liniowych: metoda Gaussa i Crouta.

Rozwiązywanie równań nieliniowych.

Metoda najmniejszych kwadratów.

Reprezentacja liczb w komputerze i problemy z nią związane.

Własności zadań obliczeniowych i algorytmów numerycznych.

 

Wizualizacje i analizy 3D

Zarys treści laboratorium:

Przegląd danych 3D

Symbolizacja danych 3D

Tworzenie globów 3D

Tworzenie danych 3D

Analizy na danych trójwymiarowych

Wizualizacje z wykorzystaniem danych trójwymiarowych

Przegląd oprogramowania do wizualizacji i analiz 3D

Zarys treści laboratorium:

Edycja danych wektorowych i zarządzanie danymi w środowisku 3D,wykorzystanie atrybutów jako źródła wysokości

Tworzenie Sceny 3D

Praca: z symbolami wypełnionymi teksturą 3D, z teksturowymi symbolami liniowymi 3D, z symbolami znakowymi 3D, ze zwykłymi liniowymi symbolami 3D, z symbolami sygnatury znakowej i prostej 3D

Tworzenie własnych stylów i symboli 3D

Praca z aplikacjami typu Globe, Tworzenie animacji przelotu nad miejscem.

Tworzenie obiektów 3D, TIN, poprawianie TIN, konwersja obiektów z 2D do obiektów 3D

Analizy trójwymiarowe, wyznaczanie ścieżki spływu, wykres profilu, linia widoczności, obliczanie powierzchni i objętości obiektów 3D

Digitalizacja obiektów 3D, Interpolacja

 


SEMESTR 5

 


 

GIS mobilny i GPS w terenie

Zarys treści wykładu:

Rola Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i Informatyki w pozyskiwaniu,

gromadzeniu, przetwarzaniu, analizowaniu i udostępnianiu informacji przestrzennej

Metody, techniki oraz narzędzia badawcze stosowane w poznawaniu i gromadzeniu

danych w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska geograficznego

Pomiary i obserwacje wybranych elementów środowiska geograficznego z

wykorzystaniem specjalistycznej aparatury terenowej

Rozwiązania geoinformatyczne w zakresie problemów badawczych i zadań praktycznych

Wykorzystanie dostępnego oprogramowania dla przetwarzania danych

Proste zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego

 

Podstawy programowania aplikacji GIS

Zarys treści laboratorium:

Architektura aplikacji GIS

Tworzenie aplikacji GIS

Praca z danymi dostępnymi lokalnie i online

Funkcjonalność aplikacji a zagadnienia licencyjne

Klasy i funkcje w apliakcjach GIS

Dedykowane przyciski, narzędzia oraz dokowane okna

Zintegrowane środowiska programistyczne

Język Python

 

Kodowanie i transmisja danych

Podstawowe metody kodowania danych w systemach komputerowych

Metody kompresji danych

Metody cyfryzacji danych analogowych

Metody przekazywania danych między komputerami, podstawowe standardy transmisji danych

 

Geostatystyka

Zarys treści wykładu:

Zmienna zregionalizowana

Funkcja wariogramu, semiwariogramu, kowariancji

Autokorelacja przestrzenna

Detrministyczne metody interpolacji przestrzennej

Stochastyczne metody interpolacji przestrzennej

Kriging i jego rodzaje

Przykłady zastosowań analiz geostatystycznych

Teoria i strategie próbkowania

Zarys treści laboratorium:

Funkcja semiwariogramu

Autokorelacja przestrzenna

Eksploracyjna analiza danych przestrzennych

Detrministyczne metody interpolacji przestrzennej

Stochastyczne metody interpolacji przestrzennej

Zastosowanie analiz geostatystycznych

 

Tworzenie i zarządzanie serwisami internetowymi

Zarys treści laboratorium:

Zasady projektowania stron WWW oraz technologie tworzenia stron hipertekstowe języki  znaczników oraz kaskadowe arkusze stylów (CSS)

Standardy W3C w serwisach internetowych

Zasady i dobre praktyki tworzenia i utrzymania bezpiecznych serwisów internetowych

Reguły walidacji stron internetowych

Projektowanie i wykonanie serwisu internetowego

Wykorzystanie odpowiednich narzędzi wspomagających pracę twórcy serwisu internetowego oraz zwiększających funkcjonalność stron internetowych

Komponenty mapowe w serwisach internetowych

Zarządzanie serwisami internetowymi na serwerach lokalnych i w chmurze

 

 


SEMESTR 6


 

 

WEB-GIS

Zarys treści wykładu:

Definicje pojęć Web Mapping, Web GIS, mapy mobilne.

Cechy Web GIS.

Rozwiązania techniczne stosowane w tworzeniu aplikacji Web GIS.

Funkcje i możliwości serwisów mapowych.

Historia oprogramowania MapServer oraz Geoxa Server.

Pliki konfiguracyjne MapServera oraz Geoxa Serve.

Dodatkowe moduły narzędziowe do prezentacji i analizy danych geograficznych.

Współpraca z bazami danych My SQL i PostgreSQL / PostGIS

Zarys treści laboratorium:

Internet źródłem informacji

Dedykowane serwisy i aplikacje internetowe oparte o funkcjonalność przeglądarki internetowej

Przygotowanie danych do publikacji

Publikacja danych w Internecie

Zarządzanie danymi poprzez dedykowane aplikacje serwerowe

Zdalny dostęp do danych.

Wykorzystanie zewnętrznych źródeł danych przestrzennych i opisowych.

 

Podstawy geoprzetwarzania

Zarys treści laboratorium:

Defincja geoprzetwarzania

Modele geoprzetwarzania

Aplikacje do geoprzetwarzania

Język python w modelach geoprzetwarzania

Wady i zalety geoprzetwarzania

Ograniczenia geoprzetwarzania

Aspekty geograficzne i informatczne geoprzetwarzania

Iteracje w modelach geoprzetwarzania

 

Kurs programowania (JAVA)

Zarys treści wykładu:

Przypomnienie podstawowych konstrukcji algorytmicznych, korzystanie ze zmiennych, zmienne tablicowe, podprogramy, operacje wejścia/wyjścia

Wiadomości wstępne - język Java, środowisko Java

Słowa kluczowe, instrukcje, typy danych, deklarowanie zmiennych

Szablon programu w Javie

Operacje wejścia/wyjścia w Javie

Tablice w Javie

Łańcuchy w Javie

Tworzenie i wykorzystanie pakietów, pakiety standardowe

Klasy oraz obiekty w języku Java, dziedziczenie

Wykorzystanie interfejsów

Zarys treści laboratorium:

Środowisko Java oraz Netbeans

Szablon programu w Javie, deklarowanie zmiennych, instrukcje

Operacje wejścia/wyjścia w Javie

Tablice w Javie

Łańcuchy w Javie

Tworzenie i wykorzystanie pakietów, pakiety standardowe

Klasy oraz obiekty w języku Java, dziedziczenie

Wykorzystanie interfejsów

 

BLOKI PRZEDMIOTÓW DO WYBORU

Programistyczne aspekty geoinformatyki (7 przedmiotów do wyboru)

Metody programowania i ich zastosowania w przetwarzaniu danych GIS

Algorytmy przetwarzania informacji

Zasady konstruowania algorytmów przetwarzania informacji

Wykorzystanie technologii informatycznych przy rozwiązywaniu złożonych zadań

Wykorzystanie we własnych programach zaawansowanych pakietów informatycznych

Wykorzystanie w praktyce zaawansowanych narzędzi informatycznych

 

Bazy danych przestrzennych (7 przedmiotów do wyboru)

Zasoby danych przestrzennych w Polsce i na świecie

Cele i metody tworzenia urzędowych rejestrów przestrzennych

Architektura baz danych przestrzennych

Dziedziny wykorzystania baz danych

Wyszukiwanie danych w sieci, zasady ich wykorzystywania

Interoperacyjność danych przestrzennych

DOŁĄCZ DO NAS

facebook

WSPIERAJĄ NAS

ESRI
GIS-EXPERT
GIAP
MAPPROJEKT
GEOSYSTEMS
linuxpolska
GISSupport
GEOIT