Przedmioty  maturalne uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia:

dwa z wymienionych przedmiotów (najkorzystniejsze dla kandydata): geografia, matematyka, informatyka, fizyka, język obcy nowożytny, przy czym jednym z wybranych przedmiotów musi być geografia albo matematyka.

Zasady przeliczania uzyskanych wyników maturalnych z w/w przedmiotów:

„Nowa matura”

a. 1% na poziomie podstawowym (P) = 1 punkt rekrutacyjny;

b. 1% na poziomie rozszerzonym (R) = 2 punkty rekrutacyjne;

Kandydatom dysponującym wynikami zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego uwzględnia się jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata

„Stara matura”

Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”) przeliczane są zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczający/

mierny (2)

30

-

-

dopuszczający/

mierny plus (2+)

45

-

-

dostateczny (3)

60

dostateczny (3)

50

dostateczny plus (3+)

90

dostateczny plus (3+)

90

dobry (4)

120

dobry (4)

140

dobry plus (4+)

150

dobry plus (4+)

170

bardzo dobry (5)

180

bardzo dobry (5)

200

bardzo dobry plus (5+)

190

-

-

celujący (6)

200

-

-

W zależności od zdawanej formy egzaminu maturalnego uznawany będzie wynik pisemnej lub ustnej części egzaminu. Jeżeli kandydat zdawał z danego przedmiotu egzamin dojrzałości zarówno w części pisemnej, jak i ustnej, uwzględniana będzie średnia z obu ocen.

„Matura międzynarodowa”

Kandydatom dysponującym dyplomem matury międzynarodowej International Baccalaureate wyniki egzaminu maturalnego przelicza się zgodnie z tabelą:

dyplom IB

poziom SL

poziom podstawowy

dyplom IB

poziom HL

poziom rozszerzony

7

100%

7

100%

6

86%

6

86%

5

72%

5

72%

4

58%

4

58%

3

44%

3

44%

2

30% poziom zdawalności

2

30%

1

-

1

0%

Przy ustalaniu ostatecznego wyniku postępowania kwalifikacyjnego uwzględnia się wagę przedmiotu zgodnie z zasadami kwalifikacji właściwymi dla danego kierunku studiów.

 

Limit przyjęć: 60 osób

 

Rejestracja

DOŁĄCZ DO NAS

facebook

WSPIERAJĄ NAS

ESRI
GIS-EXPERT
GIAP
MAPPROJEKT
GEOSYSTEMS
linuxpolska
GISSupport
GEOIT