STUDIA LICENCJACKIE

Semestr 1:

Podstawy GIS

L. p.

Temat

Skrócony opis zajęć

1.        

Wprowadzenie

Literatura, definicje GIS, SIP, SIT, podstawowe pojęcia. Konferencje i eventy związane z GIS. Miejsce GIS w geotechnologiach, obszary zastosowań. Typy systemów.

2.        

Historia

Rozwój branży informatycznej w Polsce i na świecie. Powstanie i ewolucja systemów geoinformatycznych, ich związek z branżą ICT. Aktualne trendy i prognozy rozwoju systemów GIS.

3.        

Dane przestrzenne

Filozofia danych przestrzennych, ich typy i modele. Najpopularniejsze formaty, interoperacyjność. Źródła danych, dane ogólnodostępne i komercyjne.

4.        

Układy współrzędnych

Znaczenie układów współrzędnych w GIS. Przegląd układów współrzędnych stosowanych w Polsce. Metody transformacji danych przestrzennych. Narzędzia do transformacji, najczęstsze błędy i problemy.

5.        

Korekcja geometryczna danych przestrzennych

Typy operacji związanych z przekształceniami geometrycznymi danych przestrzennych. Źródła błędów w geometrii danych, metody ich oceny i korekcji, narzędzia.

6.        

Analizy na danych wektorowych

Przegląd i charakterystyka wybranych narzędzi analitycznych wykorzystujących dane wektorowe. Przykłady zastosowań.

7.        

Analizy na danych rastrowych

Przegląd i charakterystyka wybranych narzędzi analitycznych wykorzystujących dane rastrowe. Przykłady zastosowań.

8.        

Oprogramowanie i rynek GIS

Przegląd i charakterystyka dostępnych typów pakietów GIS. Oprogramowanie komercyjne, opensource i akademickie. Charakterystyka rynku pod kątem udziałów firm i produktów.

9.        

Geoportale i dane w sieci

Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Polsce. Geoportal jako platforma dostępu do danych i usług danych przestrzennych. Przegląd serwisów krajowych, regionalnych i lokalnych

10.    

Programowanie i automatyzacja procedur w środowisku GIS

Metody i cele automatyzacji procedur przetwarzania danych przestrzennych. Narzędzia, tryby pracy, wymiana rozwiązań między użytkownikami i platformami.

11.    

Geowizualizacje

Prezentacja różnych typów danych przestrzennych w postaci graficznej – kompozycja kartograficzna, animacja, wizualizacja 3D, tabela, wykres, obraz. Łączenie różnych typów wizualizacji – kompozycje hybrydowe.

Technologia informacyjna

Podstawy matematyczne map

l.p Temat Skrócony opis zajęć

1

Wprowadzenie, skale map Rodzaje skal, obliczenia odległości i długości obiektów liniowych, obliczanie skal fragmentów map analogowych
2 Układy współrzędnych Charakterystyka układów współrzędnych współczesnych polskich map topograficznych, rozpoznawanie układów współrzędnych na podstawie opisów siatki kartograficznej i topograficznej, odczytywanie współrzędnych
geograficznych i topograficznych na mapach w różnych układach i skalach
3 Nomenklatura map Charakterystyka nomenklatury map (godło i nazwa arkusza) w systemie Międzynarodowej Mapy Świata oraz w układach: „1965”, „GUGiK 80” , rozpoznawanie godła arkuszy sąsiednich na podstawie map w różnych układach i skalach
4 Mapy dawne ziem polskich Charakterystyka podstaw matematycznych map topograficznych ziem polskich z XIX i XX w. Rozpoznawanie dawnych map topograficznych na podstawie cech charakterystycznych.
5 Modele Ziemi Charakterystyka modeli Ziemi, przeliczanie  współrzędnych geograficznych w formatach zwykłych i dziesiętnych, obliczenia na współrzędnych geograficznych i za pomocą
lokalizatorów internetowych
6 Podstawy matematyczne
programów GIS
Charakterystyka rodzajów danych przestrzennych z uwzględnieniem przechowywania informacji o podstawach matematycznych, pojęcie georeferencji danych przestrzennych, charakterystyka nominalnego układu
współrzędnych programów GIS
7 Główne rodzaje odwzorowań
kartograficznych
Macierz konstruowania klasycznych odwzorowań kartograficznych z uwzględnieniem przekształceń gotowej siatki kartograficznej i obrazu świata na przykładzie danych wektorowych i rastrowych
8 Teoria zniekształceń i
zniekształcenia głównych
rodzajów odwzorowań
kartograficznych
Podstawy teorii zniekształceń Tissota, pojęcie wskaźnicy (elipsy) zniekształceń. Rozpoznawanie zniekształceń odległości, pól i kątów na przykładzie przekształceń rastrowych i wektorowych danych dla świata.
Dostosowanie odwzorowania kartograficznego do zasięgu, skali i przeznaczenia mapy
9 Zniekształcenia odwzorowań
kartograficznych w polskich
mapach i bazach danych
topograficznych
Rozpoznawanie zniekształceń odległości, pól i kątów na przykładzie polskich map i baz danych topograficznych
10 Kalibracja map w oparciu o
współrzędne geograficzne i punkty
terenowe
Pojęcie kalibracji, kalibracja map w oparciu o współrzędne geograficzne z map i współrzędne obiektów z lokalizatorów internetowych, metody oceny błędu kalibracji, metody redukcji błędu kalibracji, jedno- i wielomianowe transformacje macierzy rastrowych
11 Kalibracja map w oparciu o
współrzędne topograficzne i siatkę
prostokątną
Przeliczanie współrzędnych geograficznych na topograficzne, kalkulatory współrzędnych, kalibracja map w oparciu o współrzędne prostokątne polskich map topograficznych w różnych układach, metody oceny błędu kalibracji, metody redukcji błędu kalibracji, transformacje
między elipsoidami odniesienia, serwisy WMS i WMTS
12 Generowanie siatek i
transformacje między układami
współrzędnych
Narzędzia generowania siatek geograficznych i prostokątnych, metody transformacji danych wektorowych i rastrowych między dowolnymi układami współrzędnych, ujednolicenie podstaw matematycznych map i danych przestrzennych, projektowanie dowolnych odwzorowań kartograficznych, biblioteki odwzorowań kartograficznych i
kody EPSG
13 Kalibracja map wieloarkuszowych Kalibracja, przycinanie i łączenie map wieloarkuszowych (wielosekcyjnych) do postaci ciągłej z wykorzystaniem darmowych programów grafiki rastrowej i narzędzi
geoprocessingu w GIS.
14 Kalibracja map dawnych Wybrane problemy kalibracji map dawnych na przykładzie map topograficznych ziem polskich z XIX i XX w.

Wprowadzenie do matematyki

Celem zajęć jest przypomnienie podstawowych zagadnień dotyczących funkcji
rzeczywistych jednej zmiennej, rozszerzenie tej wiedzy o funkcje
trygonometryczne dowolnego kąta i cyklometryczne.

Przestrzeń Geograficzna i jej funkcjonowanie

L. p.

Temat

Skrócony opis zajęć

1.

Przestrzeń geograficzna i jej funkcjonowanie

 

Wykład obejmuje charakterystykę przestrzennego zróżnicowania komponentów środowiska geograficznego Polski, pozwala zrozumieć uwarunkowania tego zróżnicowanie, relacje między komponentami oraz wpływ zróżnicowania przestrzeni geograficznej na działalność człowieka. Zakres merytoryczny wykładu obejmuje:

 - Wprowadzenie (przedmiot badań geograficznych, podstawowe pojęcia miejsce geografii w strukturze nauk; przestrzeń geograficzna); - Budowa geologiczna i surowce mineralne Polski; - Główne cechy rzeźby Polski; - Współczesne procesy geomorfologiczne; - Klimat i wody; -. Pokrywa glebowa; - Zbiorowiska roślinne; - Główne typy krajobrazu Polski; - Przestrzeń społeczno-ekonomiczna Polski; - Wpływ człowieka na środowisko geograficzne Polski

Logika i etyka

Przedmiot stanowi krótkie wprowadzenie w zagadnienia logiki zdań i
predykatów. W jego ramach są omawiane właściwe sposoby formowania zdań
logicznych, poprawne metody wnioskowania oraz różne sposoby
przeprowadzania dowodów. Oprócz tego zaprezentowany jest zwięzły leksykon
podstawowych pojęć etycznych.

Organizacja pracy i ochrona własności

L.p.

Temat

Skrócony opis zajęć

1.       

Wprowadzenie

Środowisko akademickie

Struktura i zasady funkcjonowania uczelni i jej jednostek różnych szczebli administracji, dydaktyki i badań naukowych. Regulamin studiów.

2.       

Zasady studiowania

Plan i program studiów. System ECTS. System jakości kształcenia. USOS i APD. Wirtualny kampus. Programy wymiany: Erasmus+, MOST

3.       

Ergonomia miejsca pracy

Ergonomia stanowiska pracy z komputerem. Praca w biurze. Rodzaje pracy i obciążenia pracą. Zagrożenia zawodowe. Rola ergonomii w kształtowaniu materialnego środowiska pracy. Układ przestrzenny stanowiska pracy, przestrzeń ruchowa człowieka, niepełnosprawność. Wysiłek, zmęczenie, wypoczynek.

Teoretyczne podstawy organizowania pracy. Techniki zarządzania czasem. Praca indywidualna i praca zespołowa.

4.       

Własność intelektualna i przemysłowa

Wprowadzenie do ochrony własności intelektualnej. Podstawy prawne. Terminologia. Uwarunkowania powstania oraz rozwój historyczny w świecie.

Zarządzanie własnością przemysłową i intelektualną.

5.       

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Przedmiot i podmioty prawa autorskiego, podstawowe definicje.

Prawa osobiste twórców do chronionych utworów. Pojęcie i podstawowy katalog praw majątkowych oraz pola eksploatacji utworu. Postacie naruszenia autorskich praw osobistych i majątkowych. Rola organizacji zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi. Pojęcie i zasady dozwolonego użytku prywatnego i publicznego z utworu. Cywilne i karne zasady odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej.

6.       

Wynalazek, patent, znak towarowy

Zgłaszanie wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych. Ochrona patentowa w aspekcie terytorialnym. Procedura krajowa, europejska i międzynarodowa w udzielania patentów. Skutki naruszenia praw z patentu.

7.       

Aspekt informatyczny ochrony dóbr koncepcyjnych

Legalność oprogramowania, zasobów internetowych i bazy danych. Kontrola legalności. Umowy licencyjne: ograniczona, pełna, niewyłączna, sublicencja, otwarta, dorozumiana, przymusowa. Otwarte zasoby.

8.       

Poszanowanie autorstwa w działalności dydaktycznej i naukowej.

Piractwo, plagiat i paserstwo. Rola własności intelektualnej w działalności szkoły wyższej. Piractwo a etyka.

9.       

Utwory pracownicze i naukowe. Utwory naukowo-pracownicze.

Prawa dyplomantów/magistrantów. Zasady konstrukcji prac naukowych. Rola i obowiązki magistranta, promotora i recenzenta

Rola własności intelektualnej w działalności szkoły wyższej.

Geometria analityczna

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami
rozwiązywania zagadnień geometrycznych za pomocą współrzędnych i
przekształceń w ramach poniższych tematów:
1. Wektory zaczepione i swobodne.
2. Układy współrzędnych i współrzędne.
4. Iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy, iloczyn mieszany.
5. Równania prostych i płaszczyzn.
6. Przekształcenia afiniczne,izometrie i podobieństwa.
7. Krzywe stożkowe i kwadrygi.
8. Informacja o geometriach nieeuklidesowych.

 

Semestr 2:

Podstawy fizyki

Wychowanie fizyczne

Analiza matematyczna

Podczas wykładu zostaną omówione zagadnienia dotyczące ciągów i szeregów
liczbowych, granic i pochodnych funkcji jednej zmiennej oraz całki
jednokrotne oznaczone i nieoznaczone.

Podstawy ekofizjografii

L. p.

Temat

Skrócony opis zajęć

1.        

Podstawy ekofizjografii

Podstawowe cechy środowiska przyrodniczego jako systemu wzajemnie powiązanych i oddziałujących na siebie geokomponentów. Zasady charakterystyki struktury i funkcjonowania środowiska przyrodniczego na potrzeby ekofizjografii. Narzędzia służące analizom uwarunkowań ekofizjograficznych. Cele, założenia i podstawowe elementy opracowań ekofizjograficznych.

Mechanika nieba

Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów cyfrowych (P)

Temat 1. Aspekty obrazu cyfrowego

Opis: Grafika rastrowa i grafika wektorowa, rodzaje plików graficznych w
grafice rastrowej i wektorowej (kompresja), pojęcie rozdzielczości obrazu
cyfrowego, urządzenia do tworzenia, prezentacji i przetwarzania obrazu:
cyfrowy <-> analogowy.

Temat 2. Teoria koloru

Opis: Trójchromatyczna i intuicyjna teoria koloru (różne aspekty
określenia barwy), matematyczne modele przestrzeni kolorów: RGB, CMY,
CMYK, HSV (HSB,HSL), głębia bitowa koloru.

Temat 3. Podstawy modelowania komputerowego

Opis: Krzywe Beziera (algorytm de Casteljau), splajny, krzywe wymierne,
krzywe NURBS, płaty Beziera, elementy animacji komputerowej.

Temat 4. Podstawy działania i możliwości programów komputerowych do
tworzenia, obróbki i prezentacji grafiki komputerowej.

Opis: Zapoznanie z podstawami działania i możliwościami programów
Geogebra,Gimp, Irfanview, Corel, Photoshop, Blender, 3DMax, Maple,
Mathematica.

 

Technologie sieciowe (P)

 

Podstawy programowania i algorytmizacji (P)

Celem przedmiotu jest nauka programowania i algorytmizacji od podstaw.
Językiem używanym na przedmiocie jest Python 3. Tematyka szczegółowa zajęć
to:
* Podstawowe pojęcia programowania strukturalnego (sekwencja, selekcja,
iteracja).
* Schematy NS do obrazowania algorytmów.
* Zapis algorytmów strukturalnych w Pythonie.
* Zmienne i typy.
* Arytmetyka zmeinnoprzecinkowa.
* Definiowanie i używanie własnych funkcji.
* Znaki i napisy.
* Tablice: listy i krotki.
* Słowniki.
* Pliki.
* Podstawowe algorytmy klasyczne (wyszukiwanie, sortowanie itp.).

Semestr 3:

Podstawy programowania C/C++

 

Środowisko programisty (P)

Przedmiot ten zaznajamia studenta z typowymi narzędziami pracy programisty
-- poza samym językiem programowania. Szczegółowa tematyka zajęć to:
* Posługiwanie się konsolą tekstową i powłoką bash systemu operacyjnego
Linux.
* Pojęcia użytkowników, grup, uprawnień w systemie operacyjnym.
* Katalogi i pliki, rodzaje plików i dowiązań, zarządzanie systemem plików.
* Standardowe wejście i wyjście, potoki, konsolowe narzędzia tekstowe.
* Procesy w systemie operacyjnym.
* Wyrażenia regularne w praktyce programisty.
* Tworzenie skryptów w języku powłoki bash.
* Etapy kompilacji, linkowanie.
* Pliki nagłówkowe w C++
* Projekty wieloplikowe -- make, Code::Blocks.
* Debugowanie programów.
* System kontroli wersji git.

 

 

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Geowizualizacja z elementami redakcji kartograficznej

L. p.

Temat

Skrócony opis zajęć

1.        

Percepcja w kartografii

Właściwości systemu wzrokowego i jego reakcje na cechy obrazu kartograficznego

2.        

Percepcja mapy

Wrażliwość systemu wzrokowego na wielkość, kształt, kontur, kolor, orientację i wzajemne położenie znaków kartograficznych

3.        

Semiotyka kartograficzna

Semiotyka kartograficzna jako teoretyczne podstawy kartografii praktycznej

Zmienne wizualne

4.        

Cechy współczesnego przekazu kartograficznego

Wielowymiarowość, dynamika, interaktywność i multimedialność przekazu kartograficznego.

Dynamiczne zmienne wizualne

5.        

Modele danych przestrzennych

Pozyskiwanie danych cyfrowych

Cyfrowy model krajobrazowy i kartograficzny

6.        

Kartograficzna metoda i forma prezentacji

Kartograficzna metoda i forma prezentacji – omówienie procesu

7.        

Prezentacja danych przestrzennych

Zdjęcia naziemne, lotnicze i satelitarne Mapy i kartograficzne publikacje elektroniczne

Wizualizacje trzeciego wymiaru

8.        

Prezentacja danych przestrzennych

Geoprezentacje dynamiczne i interaktywne

Systemy multimedialne

Kartoanimacje

9.        

Metody jakościowe prezentacji danych geograficznych

Metoda sygnaturowa

Metoda chorochromatyczna

Metoda zasięgów

10.    

Metody ilościowe prezentacji danych geograficznych

Metoda kartogramu

Metoda kartodiagramu

Metoda kropkowa

Metoda izolinii

 

Podstawy teledetekcji

l.p.

Temat

Skrócony opis zajęć

1

Cechy spektralne zdjęć

Studenci zapoznają się ze znaczeniem określenia Digital Number, dodatkowo poznają różne formaty danych wykorzystywane w teledetekcji.

2

 

Rozdzielczość przestrzenna i czasowa zobrazowań

Podczas zajęć prezentowane są przykłady zobrazowań satelitarnych o różnej rozdzielczości przestrzennej. Studenci mają możliwość praktycznego porównania informacji, które niosą ze sobą dane o rozdzielczości od 1 km do 3m.

3

Kompozycje barwne zobrazowań satelitarnych

Wykonywanie kompozycji barwnych w kolorystyce RGB pozwala na uwypuklenie różnych cech środowiska przyrodniczego. Podczas tych zajęć każdy ich uczestnik będzie miał okazję wykonać swoją barwną kompozycję opartą na odpowiednich kanałach zobrazowania satelitarnego.

4

Pozyskiwanie zobrazowań przy pomocy wybranych portali oferujących dane

Każdy ze studentów będzie pobierał zestaw kanałów ze zobrazowania o określonych cechach przy użyciu co najmniej dwóch portali z danymi satelitarnymi. Pobrane dane będą stanowić podstawę przeprowadzanych później analiz.

5

Odczytywanie i interpretacja informacji z metadanych

Każde zobrazowanie satelitarne jest wzbogacone o plik metadanych. Na podstawie informacji zawartych w tym pliku można dokonywać zamiany wartości DN na informacje o odbiciowości w poszczególnych kanałach. Zajęcia te polegają na odczytaniu i odpowiednim zastosowaniu informacji pochodzących z pliku metadanych

6

Oprogramowanie Erdas Imagine

Wprowadzenie do oprogramowania Erdas Imagine. Na tych zajęciach studenci oswajają się z jednym z podstawowych obecnie profesjonalnych narzędzi teledetekcyjnych.

7

Mozaikowanie zobrazowań satelitarnych

Pobrane dane pochodzą z dwóch pasów zobrazowania i aby wykonywać na całym wybranym obszarze ananlizy niezbędne jest zmozaikowanie dwóch pasów w jeden. Do wykonania tego zadania wykorzystane jest oprogramowanie Erdas Imagine.

8

Określanie radiancji spektralnej i odbiciowości

Wyliczanie radiamcji spektralnej dla zobrazowań satelitarnych i określenie cech spektralnych poszczególnych form pokrycia terenu to podstawowe zadania teledetekcji. Dodatkowo dla każdego kanału zobrazowania Landsat określana jest odbiciowość. Analiza odbiciowości w poszczególnych kanałach dla różnych form pokrycia ternu pozwala na uszczegółowienie informacji o poszczególnych obiektach.

9

Albedo i jego zastosowanie

Podczas zajęć zostanie zaprezentowana różnica pomiędzy odbiciowością a albedo, studenci wykonają obliczenia albedo dla zobrazowania Landsat a następnie wykonają porównanie dla wybranych form pokrycia terenu albedo i odbiciowości w różnych kanałach.

10

Klasyfikacja nadzorowana

Zaprezentowane zostaną założenia i przypadki, w których zastosowana powinna być klasyfikacja nadzorowana. Podczas ćwiczeń dane satelitarne zostaną poddane klasyfikacji nadzorowanej na 6 podstawowych klas pokrycia terenu.

11

Klasyfikacja nienadzorowana

Podane zostaną przykłady stosowania tego typu klasyfikacji do różnych celów. Studenci po wykonaniu klasyfikacji z różną liczbą klas będą mogli porównać i wyciągnąć wnioski, który sposób klasyfikacji daje lepsze wyniki i czym ten fakt może być to spowodowany.

12

Sprawdzanie błędów klasyfikacji

Podczas każdego automatycznego procesu klasyfikacji powstają błędy. Po zajęciach student będzie potrafił sprawdzić wielkość błędów i ocenić wpływ np. położenia punktów referencyjnych na wielkość błędu.

1.        

Automatyzacja procesu przetwarzania zobrazowań satelitarnych

Podczas zajęć studenci uczą się tworzenia algorytmów automatycznego przetwarzania zobrazowań przy użyciu modelera w oprogramowaniu Erdas Imagine.

2.        

Wskaźniki roślinne

Podczas zajęć omówione są najczęściej stosowane wskaźniki roślinne, ich funkcje i wpływ różnych czynników na wynik. Studenci analizują informacje dotyczące kondycji roślinności i zależności kondycji od różnych czynników środowiskowych.

Podstawy geodezji i fotogrametrii

L. p.

Temat

Skrócony opis zajęć

1.        

Budowa i funkcje aparatu fotograficznego

Podczas zajęć studenci poznają budowę i zasadę działania aparatu fotograficznego. Zapoznają się z 

 

2.        

Odczytywanie i analiza danych zawartych w pliku EXIF

Podczas zajęć student będzie miał możliwość zapoznania się z zarówno z zawartością pliku EXIF jak też z jego zastosowaniem w dalszej obróbce materiałów.

 

3.        

Podstawowe obliczenia

W trakcie zajęć zostaną przedstawione sposoby analizy zdjęć fotogrametrycznych i określania różnych parametrów na ich podstawie.

 

4.        

Kalibracja aparatu

Na podstawie danych pochodzących z oprogramowania Agisoft Lens studenci będą mogli z pośród trzech aparatów wybrać najlepszy do fotogrametrii. Dowiedzą się także na jakie błędy związane z aparatem trzeba zwrócić uwagę w trakcie planowania misji fotogrametrycznej.

 

5.        

Planowanie misji fotogrametrycznej

Studenci w trakcie trwania zajęć zapoznają się z ręcznym i automatycznym tworzeniem misji fotogrametrycznej. Omówione zostaną przykłady oprogramowania do automatycznej akwizycji danych z bezzałogowych statków powietrznych.

 

6.        

Obróbka danych fotogrametrycznych i tworzenie NMT

Na wybranym przykładzie studenci przejdą całą drogę od wstępnej obróbki materiału poprzez tworzenie chmury punktów aż do stworzenia numerycznego modelu pokrycia terenu i numerycznego modelu terenu.

 

Bazy danych i zarządzanie informacją (P)

Omówienie relacyjnego modelu danych: relacji jako struktur danych,
operacji na relacjach oraz więzów integralności. Omówienie podstawowych
poleceń języka SQL realizujących zapytania do bazy, wstawianie,
modyfikację i usuwanie wierszy w tabeli, tworzenie, modyfikację i usuwanie
tabel, perspektyw, indeksów i sekwencji. Omówienie transakcji i problemów
związanych ze współbieżnym dostępem do bazy. Nadawanie uprawnień do
zasobów i obiektów bazodanowych. Krótkie omówienie nierelacyjnej bazy
danych na przykładzie MongoDB.

 

Ekonomia i zarządzanie

 

Semestr 4:

Globalne Systemy Pozycjonowania

Analiza przestrzenna

L. p.

Temat

Skrócony opis zajęć

1.        

Analizy danych wektorowych

Operacje w tabeli, agregacja (sumowanie) tabel, łączenie tabel, zapytania SQL. Geoprocessing, wybór przez temat. Przykłady zastosowań. Złożone (wieloetapowe) procedury analityczne.

2.        

Analizy rastrowe

Działania na rastrach.  Podstawowe pochodne modeli wysokościowych. Analizy bazujące na iteracjach. Analiza stateczności zboczy (SinMap), równanie strat glebowych (USLE oraz USPED), modelowanie wskaźnik odczuwalności cieplnej człowieka (UTCI), zasady bonitacji przy użyciu GIS.

3.        

Analizy mieszane

Działania na danych rastrowych i wektorowych. Statystyki strefowe.

GIS w badaniach środowiska

L. p.

Temat

Skrócony opis zajęć

1.        

GIS w badaniach środowiska

Zajęcia mają za zadanie nabycie umiejętności wyszukiwania literatury naukowej w zakresie wykorzystania GIS w studiach nad środowiskiem oraz umiejętności przygotowania prezentacji z zakresu ich problematyki.

Aspekty prawne i organizacyjne GIS

L. p.

Temat

Skrócony opis zajęć

1.        

Aspekty prawne funkcjonowania Systemów Informacji Przestrzennej w Polsce i UE

Główne akty prawne związane z funkcjonowaniem SIP (ustawy, wybrane rozporządzenia wykonawcze). Jakie kwestie związane z funkcjonowaniem branży podlegają regulacjom - co jest istotne z punktu widzenia „geoinformatyka”? Dyrektywa INSPIRE, tematy danych przestrzennych, wytyczne techniczne JRC.

2.        

Struktura Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) w Polsce

Ogólna organizacja służby geodezyjno-kartograficznej w Polsce, zakres odpowiedzialności poszczególnych szczebli administracji geodezyjno-kartograficznej. Dane i rejestry urzędowe wchodzące w skład Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Organy wiodące w strukturze IIP, odpowiedzialność za poszczególne tematy danych przestrzennych.

3.        

Zasady gromadzenia i udostępniania danych i usług przestrzennych w Polsce

Komercyjne i publiczne źródła danych i usług przestrzennych. Przepisy dotyczące gromadzenia i udostępniania danych i ich stosowanie w praktyce. Konsekwencje za bezprawne wykorzystanie danych wchodzących w zakres IIP. Procedury pozyskiwania danych do projektów GIS, rodzaje wniosków i ich treść. Typy licencji na których podstawie udostępniane są dane przestrzenne.

4.        

Podstawy zarządzania projektami IT

Metodyki i zasady realizacji projektów informatycznych. Metodyki kaskadowe i zwinne (AGILE) oraz ich wady/zalety.

5.        

Aspekty organizacyjne projektów GIS

Czym są projekty GIS i jakie są ich rodzaje. Metody organizacji i kontroli projektów, opracowania uzasadnienia biznesowego i zasad komunikacji uczestników projektu. Cykl życia projektu, harmonogramowanie, tworzenie budżetów.

Kurs j. programowania (Java)

Przedmiot służy opanowaniu narzędzi programistycznych pozwalających na
biegłą implementację algorytmów w języku JAVA. Omawiane są podstawowe
konstrukcje programistyczne (selekcje i iteracje) oraz dostępne w ramach
rożnych bibliotek zaawansowane struktury danych. Zarysowane zostaną także
elementy programowania graficznego oraz wielowątkowości.

Tworzenie stron www w języku html i css (P)

Dokumenty w sieci WWW. Prezentacja treści za pomocą hipertekstu. Podstawy
tworzenia stron w formacie HTML5 i sprawdzanie poprawności dokumentów HTML
za pomocą walidatora HTML. Podstawowe i zaawansowane znaczniki HTML5.
Formatowanie przy użyciu kaskadowych arkuszy stylów CSS3 i sprawdzanie ich
poprawności za pomocą walidatora CSS.

GIS mobilny i GPS w terenie (ćw. terenowe)

 

Semestr 5:

Wizualizacje i analizy 3D

Podstawy programowania aplikacji GIS (P)

WEB-GIS

L. p.

Temat

Skrócony opis zajęć

Moduł: Cloud computing

1.        

Wprowadzenie do zajęć

Źródła wiedzy i współczesne trendy w Web-GIS: zastosowanie, architektura, bazy danych, serwery danych przestrzennych, cloud computing – wady i zalety.

2.        

Wprowadzenie do ArcGIS Online

Prezentacja architektury systemu. Zarządzanie platformą ArcGIS Online. Dodawanie danych własnych z pliku. TileLayer. Tworzenie własnych serwisów kafelkowych w wybranym oprogramowaniu komercyjnym i open source.

 

3.        

Publikowanie serwisów wektorowych i rastrowych na ArcGIS Online.

Tworzenie cache rastra - Tile Package i publikacja danych.

Optymalizacja oraz publikowanie serwisów wektorowych.

Publikowanie cache-u z danych wektorowych.

4.        

Zarządzanie danymi na platformie ArcGIS Online

Wizualizacja danych: modyfikacje symbolizacji, zarządzanie konfiguracją atrybutów, tworzenie etykiet, przygotowywanie kompozycji mapowych.

Tworzenie nowych serwisów w ArcGIS Online.

5.        

Zaawansowane zarządzanie platformą ArcGIS Online. GIS Mobilny.

Przygotowanie danych do publikacji, zasady optymalizowania danych.

Rodzaje szablonów aplikacji dostępnych w ArcGIS Online.

Tworzenie aplikacji mobilnych – użycie Collector i Survey 123.

Moduł: usługi sieciowe GIS

6.        

Standardy w dziedzinie WebGIS

Serwisy OGC. Zasada działania serwisów WMS i WFS. Serwisy WCS, WMTS, WPS i CSW

7.        

Serwery GIS na licencji open source 1/2

Najpopularniejsze rozwiązania. Udostępnianie serwisów mapowych i obiektówych przy użyciu oprogramowania open source na przykłądzie Geoserver.

8.        

Serwery GIS na licencji open source 2/2

Najpopularniejsze rozwiązania. Udostępnianie serwisów mapowych i obiektówych przy użyciu oprogramowania open source na przykłądzie Geoserver.

9.        

Serwisy GIS w oprgramownaiu Esri 1/2

Przegląd rozwiązania ArcGIS for Server, Udostępnianie serwisów mapowych przy użyciu ArcGIS for Server.

10.     

Serwisy GIS w oprgramownaiu Esri 2/2

Przegląd rozwiązania ArcGIS for Server, Udostępnianie serwisów mapowych przy użyciu ArcGIS for Server.

Moduł: aplikacje Internetowe

11.     

Konfiguracja środowiska

Budowanie aplikacji internetowych, tworzenie serwera serwującego strony internetowe, instalacja modułów, wykorzystanie narzędzi pomocniczych.

12.     

Wprowadzenie do biblioteki OpenLayers

Zapoznanie się z dokumentacją OpenLayers i wykorzystywanie funkcji bibliotecznych. Obsługa interakcji użytkownika z aplikacją.

13.     

Przetwarzanie danych z zewnętrznych źródeł 1/2

Przetwarzanie i prezentowanie publicznych danych pozyskiwanych z WebMap Service.

14.     

Przetwarzanie danych z zewnętrznych źródeł 2/2

Przetwarzanie danych satelitarnych. Skalowanie i dopasowywanie warstw mapy z zewnętrznym źródłem. Prezentowanie danych w różnych układach współrzędnych.

15.     

Przetwarzanie danych wektorowych

Pozyskiwanie publicznych danych wektorowych w formacie GeoJSON. Dodawanie wektorowych warstw do mapy. Stylizacja i prezentacja danych użytkownikowi.

Kodowanie i transmisja danych

Geostatystyka

Seminarium licencjackie

 

Semestr 6:

Podstawy obliczeń numerycznych

Przedmiot wprowadza studenta w zagadnienia związane z przeprowadzaniem
obliczeń numerycznych poprzez analizę metod rozwiązywania podstawowych
problemów z zakresu analizy matematycznej, algebry liniowej i równań
różniczkowych zwyczajnych. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem
wybranych pakietów matematycznych.

 

Podstawy geoprzetwarzania

L. p.

Temat

Skrócony opis zajęć

1.        

Źródła danych

Dane wejściowe, czyli pozyskiwanie danych przestrzennych z zasobów państwowych, jednostek samorządów terytorialnych oraz otwartych danych udostępnianych w ramach wymiany informacji.

2.        

Nowy zestaw informacji, czyli wprowadzenie do geoprzetwarzania

Wyrównanie wiedzy na temat dostępnych zasobów narzędziowych – przetwarzanie danych, pozyskiwanie informacji.

3.        

Automatyzacja zadań

Wykorzystanie aplikacji automatyzującej prace nad przetwarzaniem danych przestrzennych. Zapoznanie z interfejsem aplikacji i omówienie zasad jej działania. Określanie celów badawczych na podstawie przykładowych case study.

4.        

Modele przepływu danych przestrzennych

Tworzenie, edycja i zarządzanie modelami. Ustawienia parametrów. Weryfikacja modelu oraz najczęściej popełniane błędy przy jego tworzeniu.

5.        

Wiele metod, jedno rozwiązanie

Zaprezentowanie możliwości tworzenia modelu oraz wielu dróg dążenia do rozwiązania.

6.        

Praca z istniejącymi modelami

Analiza i modyfikacja procesów. Weryfikowanie i naprawianie istniejących modeli. Analiza wygenerowanych danych wyjściowych.

Seminarium licencjackie

 

Praktyka zawodowa:  360 godzin

Język obcy: 120 godzin

 

Blok przedmiotów do wyboru:

Strony internetowe HTML+CSS

Numeryczne Modele Terenu i ich zastosowania

Grafika użytkowa

Struktury danych i algorytmy

W ramach przedmiotu są prezentowane podstawowe struktury danych przydatne
w programowaniu: listy, kolejki, stosy, ponadto drzewa oraz grafy. Przy
okazji wprowadzenia każdej ze wspomnianych struktur omawiane są
najważniejsze działające na nich algorytmy. W procesie wyjaśniania
własności algorytmów szczególną rolę odgrywa analiza złożoności czasowej i
pamięciowej.

Programowanie obiektowe w języku C++

Przygotowanie do zrozumienia i opanowania techniki programowania
obiektowego, w tym: podstawowych pojęć programowania obiektowego,
specyficznych elementów języka C++, klas i obiektów, konstruktorów i
destruktorów, dziedziczenia, przeciążania operatorów, funkcji statycznych
i wirtualnych, klasy wirtualnych i zagnieżdżonych, technik obsługi błędów,
szablonów funkcji i klas.

 

Skaning TLS i tachimetria laserowa

L. p.

Temat

Skrócony opis zajęć

1.        

Skaning TLS i tachimetria laserowa

Wprowadzenie do nowoczesnych technik pozyskiwania informacji o terenie za pomocą technologii laserowego pomiaru odległości (LiDAR).

Teoria i praktyka pomiarów laserowych z wykorzystaniem urządzeń pomiaru jednopunktowego (tachimetr) i wielopunktowego (skaner laserowy).

Zasady organizacji pracy w terenie.

Obróbka danych przestrzennych w postaci "chmur punktów".

Analizy przestrzenne z wykorzystaniem różnych typów danych tj. z tachimetru i skaningu laserowego pozyskanych z pomiarów naziemnych.

Satelitarne systemy środowiskowe. Teledetekcja w badaniach środowiska

Bazy danych środowiska abiotycznego w publicznej sferze działań

JavaScript i interaktywne strony WWW

Dane hydroklimatyczne – źródła i specyfika

Programowanie z użyciem bibliotek GIS

Analizy przestrzenne w geografii społeczno-ekonomicznej

Wykład

L. p.

Temat

Skrócony opis zajęć

1.        

Metody pozyskiwania informacji statystycznej.

Pierwotne i wtórne źródła informacji statystycznej: spisy powszechne, rejestry, badania ankietowe, rejestry administracyjne. Metody pozyskiwania informacji.

2.        

Miary stosowane w geografii społeczno-ekonomicznej.

Analiza wybranych miar m.in.: koncentracji, rozproszenia, relacji, zmienności. Krzywa Lorenza, trójkąt Ossana, współczynnik korelacji liniowej, regresja, rozkład Gaussa, NNI, test chi2.

3.        

Miary zmiennych o wątpliwej wiarygodności.

Analiza stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej zmiennych o dyskusyjnej wiarygodności, m.in.: gęstość zaludnienia, pojemność Ziemi, liczba państw świata, liczebność i status grup etnicznych i narodowych, faktyczna wielkość migracji ludności, zmiany dystansu między bogatymi a biednymi państwami itd.

4.        

Miary zmiennych trudno mierzalnych.

Analiza stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej zmiennych o wysokim stopniu trudności w ich kwantyfikacji, m.in.: uprzemysłowienie, okręgi przemysłowe, tempo wzrostu gospodarczego, globalizacja, poziom życia, starzenie się społeczeństw itd.

 

 

Laboratorium

L. p.

Temat

Skrócony opis zajęć

5.        

Analizy geograficzno-osadnicze

Zastosowanie wybranych metod (miar) pomiaru zjawiska suburbanizacji (urban sprawl): gęstości, ciągłości, skupienia (rozproszenia) zabudowy oraz indeksu centralizacji. Utworzenie i wykorzystanie siatki pól podstawowych do prezentacji wyników analiz w formie kartogramów.

6.        

Geomarketing

Wybór najkorzystniejszej lokalizacji dla przykładowych obiektów handlowych. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych niezbędnych do analizy. Wykorzystanie narzędzi geoprocesingu, agregowanie (obliczenia statystyczne) danych atrybutowych.

7.        

Metody badania koncentracji

Zastosowanie krzywej Lorenza do określenia stopnia koncentracji ludności w wybranych krajach – o zróżnicowanych warunkach fizycznogeograficznych, historycznych i gospodarczych. Wizualizacja i interpretacja wyników.

8.        

Analizy transportowe

Pobieranie ze strony EUROSTATU i przetwarzenie danych o lotniczych przewozach pasażerskich. Wizualizacja przewozów pasażerskich pomiędzy poszczególnymi portami lotniczymi. Wykonywanie zapytań odnoszących się do własności geograficznych i atrybutowych analizowanych połączeń lotniczych. Obliczanie podstawowych wskaźników kwantyfikujących międzynarodowy rynek transportu lotniczego.

Tworzenie modelu sieci transportu drogowego. Analizy sieciowe: wyznaczanie stref ciążenia (alokacji), czasowych stref dostępności, poszukiwanie najkrótszej drogi.

9.        

Analizy geograficzno-rolnicze

Analiza zróżnicowania przestrzennego i czasowego struktury wybranych upraw. Wykorzystanie wykresu trójosiowego (Osanna) do klasyfikacji jednostek administracyjnych w oparciu o tę strukturę. Wizualizacja wyników analizy w postaci kartogramu.

10.    

Przepływy migracyjne ludności

Przetwarzanie danych statystycznych o migracjach publikowanych w formie macierzy. Obliczanie salda migracji. Graficzna prezentacja danych o przepływach ludności z wykorzystaniem metody kartodiagramu wektorowego dwukierunkowego.

11.    

Rejonizacja

Grupowanie obiektów przestrzennych w rejony o zbliżonych sumach lub średnich ich wartości atrybutowych.

Wstęp do programowania równoległego z użyciem GPU

Eksploracja danych

 


 

STUDIA MAGISTERSKIE:

Semestr 1:

Główne problemy współczesnego świata

L. p.

Temat

Skrócony opis zajęć

1.        

Jak wyżywić ludzkość

Zróżnicowanie poziomu wyżywienia na świecie. Przyczyny niedoboru żywności. Koncepcja samowystarczalności żywnościowej. Możliwości pomocy międzynarodowej. Pożyczka jako alternatywa dla darowizny. Ochrona producentów rolnych w państwach bogatych a problem głodu.

2.        

Globalizacja

Definicje globalizacji, teorie globalizacji. Dowody na istnienie globalizacji. Globalizacja a amerykanizacja świata. McDonaldyzacja. Korporacje międzynarodowe. Neokolonializm. Miary udziału w procesach globalizacji. Korzyści i koszty procesu globalizacji.

3.        

Uchodźcy

Uchodźca a migrant. Państwa pochodzenia a państwa goszczące uchodźców. Formy ochrony prawnej uchodźców wg Konwencji Genewskiej. Zasady udzielania schronienia w Unii Europejskiej. Państwa pochodzenia uchodźców w Polsce. Pobyt tolerowany. Problemy uchodźców w Polsce. Pomoc na rzecz uchodźców – organizacje pozarządowe, państwo polskie. Stosunek Polaków do uchodźców.

4.        

Migracje międzynarodowe

Różnice między grupami ludzkimi a potencjał wybuchu konfliktów. Pozytywne i negatywne skutki przyjmowania imigrantów: gospodarcze, społeczne, kulturowe. Korzyści z legalnej imigracji. Polityka wobec imigrantów. Modele integracji imigrantów. Wielokulturowość jako koncepcja integracyjna. Bariery integracji imigrantów.

5.        

Wyczerpywanie surowców mineralnych

Prognozy dotyczące wyczerpywania się surowców: prace naukowe, podręczniki, media. Krzywa Hubberta. Zmiany wielkości światowych zasobów ropy naftowej i innych surowców. Typy zasobów. Na jak długo wystarczy surowców w Polsce. Metody zwiększania podaży surowców. Prawo popytu i podaży, a zasobność surowcowa. Metody ograniczania popytu na surowce.

6.        

Ropa naftowa

Zmiany wielkości zużycia ropy naftowej na świecie. Najwięksi producenci i konsumenci ropy naftowej. Rola OPEC w kształtowaniu cen ropy i sytuacji politycznej na świecie. Zmiany wielkości produkcji ropy w USA. Metody zabezpieczania dostaw ropy naftowej. Wojna w Kuwejcie 1990-1991. Program „Ropa za żywność”.

7.        

Zapobieganie konfliktom

Zmiany intensywności konfliktów na świecie. Liga Narodów. Główne cele i zasady działania ONZ. Rola Rady Bezpieczeństwa w strukturze ONZ. Konflikty w Somalii i Ruandzie.

 

Mapy dawne jako źródło wiedzy o środowisku

L. p.

Temat

Skrócony opis zajęć

1.     

Dawna mapa jako źródło historyczne

Pojęcie źródła historycznego;
Definicja dawnej mapy;
Dawna mapa jako źródło bezpośrednie i pośrednie

2.     

Dawna mapa jako źródło historyczne

Złożoność źródła kartograficznego;
Cechy charakterystyczne dawnych map;
Wartość dawnej mapy w warsztacie geografa, historyka, kartografa i geoinformatyka

3.     

Czytanie dawnej mapy i interpretacja treści

Skale, odwzorowania, układy odniesienia i miary na dawnych mapach;
Ewolucja prezentacji wybranych elementów treści;
Informacja poza mapowa;
Źródła błędów interpretacyjnych

4.     

Rzetelność informacji na dawnych mapach

Kryteria i metody oceny dawnych map;
Datacja map;
Deformacje treści map;
Źródła błędów na mapach

5.     

Mapy topograficzne (XVIII–XIX w.)

Mapy dawnych ziem polskich (austriackie, pruskie, rosyjskie) – skale, odwzorowania, układy odniesienia, miary oraz metody przedstawiania elementów treści

6.     

Mapy topograficzne XX w.
(do 1952 r.)

Charakterystyka map topograficznych wydanych w okresie międzywojennym – skale, metody przedstawiania elementów treści,
Charakterystyka układu odniesienia „Borowa Góra”

7.     

Mapy topograficzne XX w.
(1952–2000)

Charakterystyka map topograficznych urzędowych i do użytku ogólnego – skale, układy odniesienia, metody prezentacji treści, deformacje;
Mapy wojskowe – skale, układy odniesienia i zakresy treści

8.     

HGIS. Czasowo-przestrzenne bazy danych

Historyczne źródła danych pierwotne i wtórne
Wartość dawnych zdjęć lotniczych
Charakterystyka danych historycznych (dane niepewne i nieostre)
Kalibracja dawnych map

9.     

HGIS. Cyfrowe mapy historyczne

Definicja mapy historycznej;
Metoda retrogresji;
Mapa historyczna jako wynik badań i analizy danych historycznych

10.   

Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dawnych map

 

Kwerenda stacjonarna i internetowa;
Zbiory map w zasobach archiwów państwowych, muzeów i bibliotek;
Zbiory map w Centralnym i Wojewódzkich Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

Zaawansowane analizy przestrzenne

L. p.

Temat

Skrócony opis zajęć

1.

Źródła danych

Pozyskiwanie danych przestrzennych z zasobów państwowych, jednostek samorządów terytorialnych oraz otwartych danych udostępnianych w ramach wymiany informacji.

2.

Przetwarzanie danych ilościowych - wielkości, miary

Wyrównanie wiedzy na temat dostępnych zasobów
narzędziowych – przetwarzanie danych, podstawowowe analizy przestrzenne, automatyzacja za pomocą samodzielnie zaproponowanego modelu.

3.

Badanie związków pomiędzy pomiarami i obiektami

Wykorzystanie narzędzi służących do analiz statystycznych w przestrzeni. Wykorzystywanie rozwiązań już istniejących oraz proponowanie własnych metod.

4.

Analiza relacji i interakcji pomiędzy miejscami

Wykorzystanie analiz sieciowych na przykładzie zadanych case study. Modelowanie warunków sieci komunikacyjnej przy uwzględnieniu wskazanych parametrów.

5.

Zrozumienie lokalizacji obiektów i zdarzeń

Interpretowanie otrzymanych wyników i formułowanie wniosków.

Projektowanie i wykorzystanie baz danych przestrzennych

l.p.

Temat

Opis

1

Projektowanie baza danych przestrzennych

Podstawowe pojęcia dotyczące baz danych i systemów zarządzania bazami danych. Modele danych. Zasady projektowania relacyjnych baz danych

2

System zarządzania relacyjną bazą danych

Cechy systemów opartych o bazy danych. Instalacja, podstawowa konfiguracja i zarządzanie serwerem zarządzania relacyjną bazą danych (na przykładzie PostgreSQL). Podstawy SQL

3

 Przestrzenne bazy danych

Definicja. Projektowanie przestrzennych baz danych. Dane przestrzenne w bazie danych; możliwości integracji RDBMS z systemami GIS i standardy OGC w zakresie przechowywania danych przestrzennych

4

Wdrożenie i zarządzanie przestrzenna bazą danych opartą o RDBMS

Instalacja, wdrożenie i zarządzanie przestrzenna bazą danych PostGIS. Typ geometryczny i geograficzny. Notacje WKB, WKT, EWKT i EWKB

5

 Zarządzanie i eksploracja danych przestrzennych w przestrzennej bazie danych PostGIS

Kontrola i wymuszanie jakości danych przestrzennych na poziomie serwera bazy danych; badanie relacji przestrzennych po stronie serwera bazodanowego i przetwarzanie danych przestrzennych przy użyciu języka SQL

 

6

Zarządzanie i eksploatacja Geobazy ESRI

Typy geobaz.Typy obiektów przechowywanych w geobazie i zarządzanie danymi wektorowymi. Kontrola dostępu do danych w geobazie. Weryfikacja i ocena geometrii i atrybutów w geobazie. Śledzenie edycji. Procedury edycji w geobazie profesjonalnej

Programowanie w środowisku QGIS

Wprowadzenie do języka programowania Python ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki systemów informacji przestrzennej. Zapoznanie się z interfejsem programistycznym QGIS wykorzystywanym do operacji na danych przestrzennych. Rozszerzanie możliwości aplikacji QGIS za pomocą skryptów

 

Semestr 2:

Narzędzia i metody integracji systemów GIS

Badania środowiska z wykorzystaniem ALS i TLS

Aplikacje mobilne

Cyfrowe przetwarzanie zdjęć satelitarnych

Analizy przestrzenne i czasowe danych środowiskowych

 

Semestr 3:

Wychowanie fizyczne

GIS w analizach środowiskowych

L. p.

Temat

Skrócony opis zajęć

1.

GIS w analizach środowiskowych

Celem zajęć jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej w analizach środowiska geograficznego oraz praktycznych aspektach wykorzystania jego walorów. Wykład obejmuje zastosowanie GIS-u następujących typach analiz: geologicznych, geomorfologicznych, klimatycznych, hydrologicznych, gleboznawczych, botanicznych, zmian krajobrazu pokrycia terenu, w planowaniu przestrzennym,  w analizach z zakresu turystyki, ochrony środowiska,  geografii społeczno-ekonomicznej.

Nowoczesne technologie pomiarowe w badaniach środowiska

Open source GIS

Testowanie oprogramowania

Seminarium magisterskie

 

Semestr 4:

Wykład ogólnouniwersytecki

Zarządzanie projektami informatycznymi

Lp.

Temat

Skrócony opis zajęć

1.     

Podstawowe informacje o projektach informatycznych

Trójkąt ograniczeń;
Przygotowanie do realizacji projektu, rodzaje metodyk;
Określanie celów – zasada SMART;
Ocena opłacalności projektu;

2.     

Wprowadzenie do zarządzania projektami GIS

Podstawowe pojęcia i definicje stosowane w zarządzaniu projektami (zarządzanie, projekt);
Współczesne wyznaczniki projektu;
Przyczyny niepowodzenia projektów;

3.     

Projekty GIS

Metodyki zarządzania projektami GIS;
Przykłady międzynarodowych i krajowych projektów GIS;

4.     

Projekty GIS w strukturze organizacyjnej

Struktury tworzone do realizacji projektów
(czysta struktura projektowa, struktura mieszana projekty-funkcje);
Funkcjonowanie struktur projektowych;

5.     

Metodyka zarządzania projektem GIS wg PRINCE 2

Podstawowe właściwości metody;
Skład i rola zespołu kierującego projektem;
Definiowanie procesów, planowanie zasobów ludzkich, budżetowanie, planowanie czasu realizacji projektu;

6.     

Metodyka zarządzania projektem GIS wg PMI

Opisywanie procesów zgodnie z metodyką PMI;
Zasoby wiedzy i etapy wdrożenia;

7.     

Realizacja projektu informatycznego

Etapy projektu;
Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie zmianą;
Harmonogramowanie (MS Project);

8.     

Kierowanie projektem

Zagrożenia związane z realizacją projektu; Przywództwo;
Podejmowanie decyzji;
Analiza SWOT;
Drzewo decyzyjne;

9.     

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Organizacja pracy i zarządzanie czasem;

Delegowanie zadań;

Sposoby motywowania;
Komunikacja;

Udzielanie informacji zwrotnych;

10.   

Negocjacje

Rozwiązywanie konfliktów;

Przygotowanie do negocjacji (m.in. BATNA);
Etapy negocjacji;
Wymiary negocjacji (problem, ludzie, procesy); Negocjacje win-win;

 

Podstawy modelowania środowiska

Pakiety statystyczne

L. p.

Temat

Skrócony opis zajęć

1.        

Wprowadzenie do pakietów statystycznych

Podstawowe pojęcia statystyki opisowej. Przedstawienie komercyjnych i niekomercyjnych pakietów statystycznych. Przedstawienie środowiska wybranych pakietów. Import danych do programu.  

2.        

Podstawowe statystyki i metody prezentacji danych

Szeregi rozdzielcze, rozkład cechy, obliczanie podstawowych statystyk i tworzenie wykresów w wybranym środowisku.

3.        

Analiza braków danych i obserwacji odstających

Rodzaje braków danych. Wybrane metody uzupełniania niekompletnego arkusza danych. Analiza obserwacji odstających i czyszczenie danych.

4.        

Analiza współzależności cech

Tworzenie i analiza wykresów rozrzutu. Określanie rodzaju i siły zależności pomiędzy cechami. Budowanie modelu regresji liniowej. Ocena dokładności modelu. Predykcja wartości na podstawie modelu.

5.        

Testy statystyczne

Hipotezy statystyczne, rodzaje błędów wnioskowania statystycznego. Przegląd podstawowych parametrycznych i nieparametrycznych testów statystycznych. Sprawdzanie założeń, analiza wyników testowania, prezentacja wyników.

6.        

Analiza danych przestrzennych

Klasyfikacja i własności danych przestrzennych, agregacja danych przestrzennych, modele. Wizualizacja danych przestrzennych. Metody opisowej statystyki przestrzennej oraz eksploracja danych przestrzennych.

Filozofia przyrody (przedmiot humanistyczny)

Seminarium magisterskie

 

Język obcy: 60 godzin

Praktyka zawodowa: 80 godzin

 

Blok przedmiotów do wyboru:

Architektury wielordzeniowe

Bazy danych georeferencyjnych

Teledetekcja radarowa

Drony

Sieci bezprzewodowe

 

Aplikacje korporacyjne JEE

Omówienie podstawowych zasad i praktyk testowania automatycznego.
Wprowadzenie nawyku stosowania testów jednostkowych i integracyjnych jako
standardu wspierającego proces kodowania. Zastosowanie frameworka Spring
do tworzenia skalowalnych aplikacji internetowych typu REST. Wykorzystanie
mechanizmów mapowania relacyjno-obiektowego przy użyciu standardu JPA i
Spring Data do utrwalania danych.

UML - inżynieria oprogramowania

Podstawy sztucznej inteligencji

 

DOŁĄCZ DO NAS

facebook

WSPIERAJĄ NAS

ESRI
GIS-EXPERT
GIAP
MAPPROJEKT
GEOSYSTEMS
linuxpolska
GISSupport
GEOIT